André Fraiquin Cartoons, Karikaturen, Strips en Illustraties

Disclaimer

Alle rechten op de inhoud van deze internetsite berusten bij André Fraiquin. Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van André Fraiquin op de inhoud, zowel in haar geheel, als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of prestatie door een ander dan André Fraiquin. Gebruiker mag de inhoud van deze website slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit deze site op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen te verschijnen of anderszins openbaar te maken.
De verwerking van de gegevens op deze site en de totstandkoming van de site is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. André Fraiquin kan evenwel niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op deze internetsite is opgeslagen en is dan ook, behoudens opzet of grove schuld van André Fraiquin, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via de site aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. André Fraiquin is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van deze website voor gebruiker.
Stacks Image 26
Stacks Image 29
Stacks Image 32
Stacks Image 35
Stacks Image 38